Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Obvestilo članstvu in drugim zaposlenim o napovedani stavki dne, 20.10.2023

Spoštovani člani in drugi zaposleni!

Sindikat podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, je že vrsto let aktiven v družbi HIT d.d. NOVA GORICA in kot reprezentativni sindikat zastopa interese svojih članov in drugih zaposlenih. Skozi čas so bile na ravni podjetja izgovorjene številne pravice delavcev, ki predstavljajo plod dolgoletnega prizadevanja našega in drugih na ravni družbe reprezentativnih sindikatov. Pravice so urejene v kolektivnih pogodbah, ki predstavljajo temelje, ki smo jih v socialnem dialogu vzpostavili in na njih želimo graditi tudi v prihodnje.

 

Kot vam je znano pa je uprava družbe dne 22. 9. 2023 nepričakovano in brez resnih in utemeljenih razlogov na vse tri reprezentativne sindikate v družbi naslovila dopis, v katerem je navedla, da odpoveduje tako Kolektivno pogodbo družbe HIT d.d. Nova Gorica z dne 20. 12. 2011 (PKP HIT) kot tudi Kolektivno pogodbo o plačah in drugih prejemkih delavcev družbe HIT d.d. Nova Gorica z dne 30. 12. 2019 skupaj z vsemi aneksi in drugimi dogovori, ki so bili sklenjeni k tej kolektivni pogodbi oz. se nanjo izrecno sklicujejo (PKP o plačah 2019). Hkrati je sindikatom posredovala nov predlog besedila obeh kolektivnih pogodb v katerih je določila najnižje osnove in določila najnižje minimalne standarde, ki jih še opredeljujeta bodisi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) bodisi kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Vse ostale pravice in standarde, ki so bili potrjeni in sprejeti v več kot 30-letnem skupnem socialnem dialogu med reprezentativnimi sindikati v družbi in med delodajalcem je obstoječa uprava brez utemeljenega argumentiranega strokovnega razloga v celoti preklicala njihovo veljavnost. Še več, čeprav je bilo med upravo in reprezentativnimi sindikati doseženo skupno soglasje, da priznani zunanji strokovni izvajalec HRM One s področja socialnega dialoga in strokovnjak iz plačnih modelov pripravi analizo plačnega sistema v družbi in pripravi strokovne predloge in podlage za izboljšanje le-tega je tudi brez strokovnih argumentov in tehtnih razlogov prekinila celoten socialen dialog z reprezentativnimi sindikati, ki so verjeli in zaupali v enakovreden socialni dialog in v strokovnost obstoječe uprave. Obstoječa uprava je namensko in zavestno odpovedala veljavnost obeh KP v družbi in s tem povzročila nepopravljivo škodo vsem zaposlenim in družbi kot taki. 

Naš sindikat ostro obsoja način postopanja uprave, ki je nepremišljen, nekonstruktiven in nesprejemljiv. Poleg tega je odpoved PKP HIT nedopustna, saj sama PKP HIT v prvem odstavku 5. člena določa, da odpoved kolektivne pogodbe v celoti ni mogoča. Uprava je torej enostransko in nedopustno odpovedala obe kolektivni pogodbi, s čimer namerava zaposlenim (po poteku odpovednega roka) odreči oz. znižati določene izgovorjene pravice, kot npr. pravice v zvezi z viški ur, prazničnimi urami, letnimi dopusti, dodatki pri plačah, ki niso urejeni z Zakonom o delovnih razmerjih ali Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, faktorje uspešnosti (FUD, FOE), poslovno uspešnost, višje odpravnine v primeru redne odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov…,..

Ker ne pristajamo na takšno odrekanje pravic, za katere smo se dolgo borili, in smo prepričani, da je za normalizacijo razmer v podjetju in vzpostavitev konstruktivnega socialnega dialoga nujen takojšen umik obeh odpovedi, je izvršilni odbor Sindikata GIT HIT skladno z 2. členom ZStk in 16. členom svojega Poslovnika dne 10. 10. 2023 sprejel sklep o začetku stavke. S stavko zahtevamo takojšen preklic odpovedi obeh kolektivnih pogodb. 

V tem delu smo enotni s sindikatom SIDS, ki je prav tako napovedal stavko s pričetkom istega dne in zahteval preklic odpovedi obeh kolektivnih pogodb. Kljub temu nismo izvedli enotne stavke, saj se z nekaterimi stavkovnimi zahtevami sindikata SIDS enostavno ne moremo strinjati. Menimo namreč, da SIDS brez enotnosti na strani vseh treh reprezentativnih sindikatov ni upravičen zahtevati spremembe PKP HIT, poleg tega po našem prepričanju SIDS z nekaterimi zahtevami (npr. zahtevo po spremembi ureditve KPU-jev) ravna celo v smeri zmanjševanja pravic nekaterim zaposlenim, čemur pa ostro nasprotujemo. 

Stavka, ki smo jo danes 13.10.2023 napovedali, se bo pričela dne 20. oktobra 2023 ob 18.00 uri in bo trajala brez prekinitve do zaključka stavke s sklenitvijo stavkovnega dogovora. Stavka bo potekala na ravni celotnega podjetja in po vseh organizacijskih enotah, kar pomeni, da se lahko stavki prostovoljno pridružite vsi pri HIT d.d. Nova Gorica zaposleni delavci. Stavkajoči delavci boste vsak dan ob začetku delovnega časa prihajali na svoja delovna mesta in po poteku delovnega časa odhajali domov, ne boste pa opravljali svojega dela. Delavcem, ki ne boste želeli sodelovati v stavki, pa bo omogočeno normalno opravljanje dela. 

Ker so na podlagi določila 3. odstavka 169. člena PKP HIT delavci, ki sodelujejo v stavki, upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače, kot bi delali, če uveljavljajo svoje pravice zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe, od delodajalca zahtevamo tudi plačilo stavke. Delodajalec je namreč PKP HIT odpovedal v nasprotju z določilom prvega odstavka njenega 5. člena, delavci pa s stavko zahtevamo spoštovanje tega določila PKP HIT in takojšen umik odpovedi. Čeprav stavkajočim delavcem ne moremo zagotoviti, da bodelodajalec tej zahtevi sledil, zagotavljamo, da bomo storili vse, da bomo to dosegli.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na pisarno sindikata.